Prevádzkovateľ elektronického obchodu www.wannayogi.com , Slavomíra Lišivková na adrese Horovská 573/15, Vojčice 076 22, Slovenská republika, IČO:51 458 128, DIČ: 1123983652, zapísaná v živnostenskom registri od dňa 01.03.2018 na Okresnom úrade v Trebišove (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“)prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) s účinnosťou od 25.05.2018

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

 • spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácií v elektronickom obchode www.wannayogi.com v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, elektronická adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, podpis spotrebiteľa.
 • marketingu, a to formou:

zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu, a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach elektronického obchodu www.wannayogi.com prostredníctvom emailovej adresy.

 • registrácie zákazníka v elektronickom obchode www.wannayogi.com, kde sú uložené jeho osobné údaje v rozsahu : meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, prehľad objednávok, obľúbené produkty.
 • získania recenzie od zákazníka v sekcii pod daným produktom na internetovom obchode www.wannayogi.com , kde bude zobrazený jeho registračný profil s fotkou a menom, prípadne pseudonymom.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, nebudú zverejnené a poskytnuté tretej osobe bez výslovného súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám iba za účelom uskutočnenia plnenia kúpnej zmluvy s kupujúcim, čiže v situáciách súvisiacich s distribúciou, vedením účtovníctva, platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámenie mena a priezviska, čísla účtu a adresy dodania) a s výslovným súhlasom dotknutej osoby môžu byť jej osobné údaje sprostredkované ďalej v rámci marketingových akcií predávajúceho.

Predávajúci postupuje tak, aby dotknutá osoba neutrpela ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života dotknutej osoby. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci vyhlasuje, že bude získavať osobné údaje osobitne a zabezpečí, aby sa takto získané osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

Osobné údaje kupujúceho, ktoré sa poskytnú prevádzkovateľovi elektronického obchodu prostredníctvom priamej objednávky tovaru, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je kupujúci povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu www.wannayogi.com v časti svojho profilu.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov, predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho výslovného súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú, a to na dva roky. Predávajúci po splnení účelu spracúvania osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom platného právneho poriadku Slovenskej republiky a ani tieto nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Kupujúci má podľa ust. § 21 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov právo vyžadovať informácie o:

 1. a) účele spracúvania osobných údajov,
 2. b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 4. d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
 7. g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 8. h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Ďalej má kupujúci právo:

– byť informovaný o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané

– prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

– právo získať osobné údaje podľa odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

– právo na opravu osobných údajov bez zbytočného odkladu, alebo doplnenie neúplných údajov

– právo na výmaz osobných údajov s súlade s ust. §23

– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa ust. §24

– právo na prenosnosť osobných údajov podľa ust. §26

– právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa ust. §27

– právo na to, aby sa na kupujúceho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú podľa ust. §28

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že oznámi príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie osobných údajov uskutočnené podľa § 22, § 23 ods. 1 alebo § 24, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má ďalej právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov.

Kupujúci pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, môže podať oznámenie/podnet Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

 • Slovenská pošta, a.s., za účelom odosielania objednaného tovaru
 • Ing. Ľubica Baranová, sídlo: Športová 92/2, 076 12, Kuzmice, IČO: 50946684, DIČ: 1086440234 za účelom vedenia účtovníctva


ZÍSKAVANIE A SPRACOVANIE ANONYMNÝCH ÚDAJOV

Na webovej stránke elektronického obchodu  sú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov predávajúci získava dôležité poznatky o preferenciách užívateľov elektronického obchodu (kupujúcich). Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky tovaru. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

 • anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku
 • dátum a čas zaslania požiadavky
 • názov prezeranej stránky resp. súboru
 • linku, z ktorej stránky sa užívateľ (kupujúci) na túto webovú stránku dostal
 • prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ (kupujúci) používa
 • operačný systém, ktorý užívateľ (kupujúci)  používa.

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely predávajúceho. Vyššie vymenované údaje sú výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s osobou užívateľa (kupujúceho) elektronického obchodu. Užívateľ/používateľ (kupujúci) elektronického obchodu zostáva anonymný.

Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a to v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Registrácia informačného systému osobných údajov: IS Marketing – zasielanie marketingových ponúk prostredníctvom elektronickej pošty/newsletter s názvom  IS Marketing

Reg. číslo: 6068 

Registrácia informačného systému osobných údajov: IS Vernostný program – členstvo vo vernostnom programe (vernostné/zákaznícke karty) s názvom Wannayogi vernostný program

Reg. číslo: 6073